Az alapítvány céljai

Az alapítvány céljai

 1. Kossuth Lajos nevével és tevékenységével kapcsolatos rendezvények végrehajtása, a hagyományok ápolása. A nevéhez és tevékenységéjhez kapcsolódó ünnepségek és más rendezvények tervezése, szervezése, előkészítése, koordinálása és végrehajtása, illetve az ebben való közreműködés.
 2. A Magyarország területén katonai felsőoktatási tevékenységet folytató intézmények keretében működő tisztképzésben (a továbbiakban: nemzeti tisztképzés) meghatározó különböző rendezvények (bemutató lövészetek, gyakorlatok, nyílt napok, stb.) előkészítésének és végrehajtásának segítése, támogatása. A nemzeti tisztképzést végző intézmény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint annak esetleges későbbi jogutódai.
 3. A nemzeti tisztképzést érintő fontosabb tudományos – alapvetően összfegyvernemi harcászati kérdésekkel foglalkozó – rendezvények (konferenciák, szimpóziumok, előadások, stb.) előkészítésének, megszervezésének és végrehajtásának segítése, támogatása.
 4. A nemzeti tisztképzés területén a parancsnoki (katonai vezető szak, BSc, MSc), valamint a Hadtudományi Doktori Iskola PhD képzésben részt vevő hallgatók, illetve különböző katonai tanfolyamokon tehetségkutató és tehetségtámogató tevékenység segítése, a tehetséges hallgatók hazai és nemzetközi tanfolyamokon való részvételének a támogatása.
 5. A nemzeti tisztképzésben kiválóan végzett tisztek nevének emléktáblán történő megörökítésének támogatása.
 6. A nemzeti tisztképzés érdekében végzett átlagon felüli munkáért elismerésben részesülő személy részére „Kossuth kard” kicsinyített változatának elkészítése és átadása.
 7. A nemzeti tisztképzés érdekében végzett átlagon felüli munkáért elismerésben részesülő személy részére jutalom (Kossuth Lajost ábrázoló alkotás) biztosítása.
 8. A hazaszerető, történelmi szemléletű, hagyományokat ápoló, sokoldalúan művelt, idegen nyelveket beszélő, edzett értelmiségi hallgatók képzése, szociális helyzetének javítása.
 9. A katonai felsőoktatási tevékenységet folytató intézmények keretében működő hazafias, a honvédelmi és katonai nevelés támogatása, a tevékenység segítése.
 10. A „kossuthi” és a katonai hagyományok ápolásának segítése, támogatása, a honvéd emlékművek gondozása és újak létesítésének támogatása.
 11. A honvédelmi alapismeretek és a katonai alapismeretek képzésével foglalkozó köz- és felsőoktatási intézményekben az előbb említett alapismeretek oktatásának segítése, támogatása.
 12. Az alkotó és tudományos kutató tevékenység támogatása, illetve a kapcsolódó rendezvények támogatása, segítése, ösztönzése és díjak adományozása.
 13. A nemzeti tisztképzéshez kapcsolódó diáksport és más sporttevékenység támogatása, a honvéd hagyományok őrzése, így különösen katonai küzdősportok, túlélőtúrák, katonai sporttáborok, felsőoktatási nevelés kötelező sporttevékenységei.
 14. A nemzeti tisztképzés területén a parancsnoki (katonai vezető szak, BSc, MSc), valamint a Hadtudományi Doktori Iskola PhD képzés, illetve különböző tanfolyami képzés anyagi-technikai, informatikai feltételeinek fejlesztése, támogatása.
 15. A Magyar Honvédséghez, ezen belül a nemzeti tisztképzéshez való kötődés erősítése, annak fenntartása. A fiatal tisztjelöltek körében, a honvédelem eszméjének terjesztése, igény szerint mentori feladatok ellátása.
 16. A tisztképzéshez kapcsolódó öregdiák és nyugdíjas-találkozók előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.
 17. A hagyományőrző találkozók, kirándulások, idősek napi megemlékezések, kulturális rendezvények (színház-, hangverseny látogatások) szervezése, támogatása.
 18. Az egészség megőrző és egészségfenntartó programok, sportrendezvények megszervezése, valamint végrehajtása.
 19. A katonai felsőoktatásban részt vevő szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatása, adományosztás.
 20. A szomszédos országokban magyar nyelvű iskolákban tanuló diákok oktatási feltételeinek fejlesztése, képzésének támogatása, cserekapcsolatok kialakítása, segítése.
 21. Az Alapítvány által végzendő tevékenységek:
  • kulturális tevékenység;
  • kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem;
  • sporttevékenység;
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
  • tudományos tevékenység, kutatás;
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
  • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
  • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának támogatása;
  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.