Parancsnokok

 

A Kossuth Lajos Katonai Főiskola parancsnokai

Kazai Barna vezérőrnagy            (1929–2007)

Kazai Barna 1929. december 12-én Mezőnagymihályon született. Az elemi és polgári iskolák elvégzését követően a sorkatonai szolgálatát 1946. április 9-én, Sátoraljaújhelyen a 25. határvadászszázadnál kezdte meg. Rövid idő múlva az 1. határvadász-zászlóaljhoz vezényelték, és Miskolcon, majd Szerencsen teljesített szolgálatot, ahol már rajparancsnokként tevékenykedett.

Megbízhatósága és példaértékű hozzáállása alapján 1947. november 11-étől beiskolázták a Honvéd Kossuth Akadémiára, Budapestre.

 

Az iskola sikeres elvégzése után 1949. március 14-ével Szekszárdra helyezték a 2. lövészezred II. lövész zászlóalj állományába, ahol, mint önálló lövészszakasz-parancsnok kezdte meg közel 40 éves hivatásos katonai szolgálatát.

Májusban ismét Budapestre vezényelték alosztály-parancsnoki tanfolyamra, aminek elvégzése után a pécsi Dózsa Lövész Tiszti Iskolára helyezték, ahol először kerület kapcsolatba a tisztképzéssel.

A tisztképzés iránti elkötelezettsége parancsnokai figyelmét is felkeltette, így 1951 októberében a HM Katonai Tanintézeti Csoportfőnökségre helyezték át osztályvezetői beosztásba.

1952 októberében, mint a magasabbparancsnoki tanfolyam hallgatója fejlesztette tovább katonai tudását.

A tanfolyam elvégzése után a Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökségére helyezték előadói beosztásba, ahol 1953 októbere és 1956 áprilisa között teljesített szolgálatot.

Az 1956-os forradalom idején és az azt követő hónapokban a Személyügyi Főcsoportfőnökség állományában, személyi tartalék volt.

  1. szeptember 25. és 1961. augusztus 12. között a Szovjetunióban tanult a Frunze Katonai Akadémia hallgatójaként, ahol összfegyvernemi magasabbparancsnoki felkészítésben részesült.

Az akadémia sikeres elvégzése után katonai szolgálatát Békéscsabán, majd Zalaegerszegen folytatta, mint gépesített lövészhadosztály-törzsfőnök. 5 évig töltötte be ezt a beosztást, ezzel kiváló lehetőség nyílt számára, hogy az összfegyvernemi parancsnoki képességeit és ismereteit alkalmazza.

  1. november 1-jétől az Egyesített Tiszti Iskola parancsnok általános helyettesi beosztást látta el, majd 1967. február 15-től a honvédelmi miniszter megbízta a parancsnoki teendők ellátásával.

A társadalom igénye, valamint a 2 évvel korábban elfogadott oktatási reform hatására jelentős változások történtek a katonai vezetőképzésben. Megkezdődött az Egyesített Tiszti Iskola katonai főiskolákká szervezése, s ekkor 1967. augusztus 1-jétől a parancsnoki képzést folytató tanintézet, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola parancsnokává nevezték ki. Kazai ezredes, majd tábornok vezetésével kialakult egy korszerű tananyagbázis, az elméleti és gyakorlatias képzés megkívánt aránya, emelkedett a fegyvernemi parancsnokok hozzáértése, és a kor követelményeinek megfelelő vezetési-irányítási képessége. Ezt a beosztást 1988. november 30-áig látta el. Mint főiskola-parancsnok, elévülhetetlen érdemeket szerzett a Magyar Honvédség összfegyvernemi és fegyvernemi tisztek 2 évtizeden keresztüli minőségi utánpótlásának képzésében, nevelésében.

A szolgálat felső korhatárának elérésével, 1988. december 1-jével szolgálati nyugállományba helyezték.

Mint a Kossuth Lajos Katonai Főiskola parancsnoka mindvégig kiemelt feladatként kezelte a katonai tanintézet és Szentendre város szoros kapcsolatának fenntartását, fejlesztését. Ezt a munkát Szentendre város 1978-ban Pro Urbe díjjal ismerte el, majd 1988-ban Kazai Barnát a város díszpolgárává választotta. Még ez év decemberében a Magyar Öttusa Szövetség (megalakulásának 40. évfordulóján) több évtizedes munkájáért, „A magyar öttusáért” emlékplakettet adományozta számára.

A tisztképzést mindvégig szívügyének tekintette és figyelemmel kísérte. 2002. november 8-án a ZMNE rektora és egyetemi tanácsa – mint az egyik jogelőd intézmény parancsnokának – „Pro Militum Artibus”[1] („A hadtudományért”) kitüntető címet adományozta számára.

Kazai Barna nyugállományú vezérőrnagy 2007. április 27-én hunyt el.

Szabó János mk. vezérőrnagy    (1943–)

Szabó János 1943. március 23-án született a Hajdú-Bihar megyei Körösszakálban. Az általános iskoláit is itt végezte 1957-ig. A Békés megyei Szeghalmon egy korábbi református gimnázium és bentlakásos kollégium reáltagozatán érettségizett 1961-ben.

Gyermekkori álma valósult meg, amikor 1961-ben felvételt nyert az Egyesített Tiszti Iskola páncélos- technikus szakára. 1965. augusztus 4-én avatták hadnaggyá és első, egyben katonai pályáját meghatározó beosztásba helyezték Szabadszálláson az MN Páncélos és Gépjármű Technikai Kiképző Központba, ahol a fő feladata a szakmai oktatómunka volt.

 

1968-ban felvételt nyert a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar levelező tagozatára. 1970-ben az egyetemi tanulmányait megszakította, mert a lehetőséget kapott a Malinovszkij Páncélos Akadémia hadmérnöki karára történő jelentkezésre.

A ZMKA nyelvi előkészítő tanfolyam elvégzését követően 1972. szeptember 1-jén kezdte meg tanulmányait Moszkvában, amit 1976-ban fejezett be.

  1. szeptember 1-től már újból Szabadszálláson szolgált mint a Kiképző Központ parancsnok-helyettese. Az intézet sokat fejlődött, bővült. Új objektumok, tanműhelyek épültek. A korábbi hagyományos képzési szakmákon túl újak jelentek meg. 1975-ben megalakult a Katonai Autószerelő Szakmunkás Iskola (a képzés négy éves), megkezdődött a külföldi szakemberek képzése, valamint az egyetemi előfelvettek képzése, melyet a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar tanáraival karöltve végeztek. A páncélos- és gépjármű szakokon bővült a tiszthelyettesképzés, valamint a tartalékos tisztek, tiszthelyettesek képzése is.
  2. január 1-jén kinevezték a Kiképző Központ és a Szakmunkás Képző Iskola parancsnokává. 1982-ben befejezte az 1968-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar levelező tagozatán megkezdett tanulmányait.
  3. szeptember 1-jén négy hónapos műszaki-technikai hadműveleti-harcászati tanfolyamot végzett a Malinovszkij Akadémián.
  4. szeptember 1-jétől a 7. Gépesített Lövészhadosztály (Kiskunfélegyháza) parancsnok-helyettesévé nevezték ki, majd 1986. szeptember 1-jén megkezdte tanulmányait a Vorosilov Vezérkari Akadémián, ahol 1988-ban végzett. 1988. szeptember 1-jétől a Kossuth Lajos Katonai Főiskola parancsnokhelyettese, majd ez év december 1-jétől a főiskola parancsnoka. 1988. december 1-jén előléptették ezredessé, majd 1990. március 15-én kinevezték vezérőrnaggyá.

1996-ban a Kossuth Lajos Katonai Főiskola megszűnésével a Szárazföldi Főcsoportfőnök első helyettesévé nevezték ki. A NATO-ba való belépés kapcsán bekövetkezett átszervezés következtében 1997. szeptember 1-jétől a Budapest Helyőrség parancsnoka lett.

A felső korhatár elérésével, 2000. január 1-jén szolgálati nyugállományba vonult.